Kvalitetsplan for SFO

3 Vurdering av måloppnåing

Skulane si eigenvurdering skal seia noko om måloppnåing, og brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og refleksjonar ved den einskilde skule/SFO. Årleg foreldreundersøking om tilbodet i SFO.