Prisar og betalingsordningar

Elevar på 1.-4. trinn kan søke om reduksjon i foreldrebetalinga (forskrift til opplæringslova § 1B-1). Foreldrebetalinga blir rekna ut etter hushaldninga si samla inntekt.
Elevar på 1. og 2. trinn har rett til gratis kjernetid 12 timar per veke dersom dei har plass i SFO, § 1B-4