Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Kartleggingar og rapportar

I 1989 kartlagte fylkeskonservatoren verneverdige sjøbruksmiljø i Austevoll kommune (PDF, 14 MB). Sjøbruksmiljøa blei evaluert frå ein skala frå særs høg verneverdi, til lågare verneverdi.

I 2010 ble det gjennomført ei kartlegging av arealstatus i 100-metersbeltet (PDF, 3 MB)i Austevoll kommune.

Rapporten gjev ei oversikt over viktige viltområde til bruk i arealforvaltinga og presenterer kunnskapsstatus for viltet i Austevoll kommune. Oversikta omfattar eit utval av amfibiar, krypdyr, fugl og landpattedyr.

Finn ut vindstyrke og vindretning for Austevoll ved hjelp av vindroser frå 2000-2012.

I forbindelse med revidering av områdereguleringsplanen for Storebø har det vert utarbeidd ei kartlegging av støy frå vegtrafikk og industri innanfor området. Resultat og vurderinger i støykartlegginga vert nytta i planlegging av ny bebyggelse.