Arealdelen

Arealdelen legger føringar for bruken av areala i heile kommunen, og gjeld fram til kommunestyret vedtek ny plan.

Gjeldande arealplan

Den gjeldande arealdelen til kommuneplanen blei vedtatt av kommunestyret 18. juni 2013. Den består av følgjande dokument:

Kommuneplanen sin arealdel er tilgjengeleg digitalt. I vår kartløysing Kommunekart kan du sjå kva formål ein eigedom eller eit område er avsett til.

Lenke til digital kartløysing

 

Revideringa av arealplanen

Den 14. juni 2018 vedtok kommunestyret å revidere heile kommuneplanen. Det betyr at administrasjonen arbeider med utkast til ny arealdel. Det er satt ned ei arbeidsgruppe og ei styringsgruppe. Målet er å gjere kommuenplanen enkel i bruk. Kommunen planlegger å ha første utkast ferdig ved årskiftet 2019.

Alle innbyggarane vil får informasjon om arbeidet gjennom plankafe og informasjonsmøte.

Førebels framdriftsplan:

Framdriftsplan Arealdelen
Oppgåver Frå
Arbeid med utkast September 2019
Planforum med regional mynde Juni 2019
Vedtak av utkast Oktober 2019
Første høyring Oktober-desember 2019
Vurdering av innspel Januar 2020
Endeleg godkjenning Ukjent

 

 

Kontaktinfo

Stina Nordbak
Rådgjevar, overordna planlegging
E-post
Telefon 55 08 11 14