Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kva er ein kommuneplan?

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for Austevoll kommune. Den peikar ut retninga for kommunen som samfunnsplanleggar, utviklar og tenesteprodusent.  Kommuneplanen  er todelt. Den består av ein samfunnsdel og ein arealdel.

Samfunnsdelen

Ein samfunnsdel fortel korleis kommunen skal løyse sine viktigaste oppgåver, moglegheitar og utfordringa i eit langsiktig perspektiv. Desse strategiske vala legger føringar for utvikling i kommunen i åra fremover. Målet er å opprettholde og vidareutvikle velferdssamfunnet i Austevoll.

Her finn du gjeldande samfunnsdel.

Arealdelen

Arealdelen legger føringar for bruken av areala i heile kommunen. Kommunen sin arealplan består av tre deler:

  1. Plankart
  2. Planskildring
  3. Føresegn

Arealplanen skal ta omsyn til mange interesser, behov og utvikling. Samstundes skal arealdelen rette seg etter regionale og nasjonale lover, forskrifter og retningsliner.

Der det er naudsynt og relevant skal arealdelen følgje opp satsingar i samfunnsdelen. 

 

Her finn du gjeldande arealdel.

 

Kontaktinfo

Stina Nordbak
Rådgjevar, overordna planlegging
E-post
Telefon 55 08 11 14