Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

I enkelte tilfeller kan kommunen godkjenne endring av ein reguleringsplan etter ein enklare prosess, enn full planendring. Få rettleiing på når dette er mogleg og korleis prosessen er (PDF, 124 kB)

Til førstegongs behandling av alle reguleringsplanar skal det inngå rammeplan for vatn og avløp. Rammeplanen skal tydeleg vise korleis vassforsyning, sløkkevatn, avløpstransport, og handtering av overvatn skal løysast i samband med reguleringa. Denne artikkelen gir deg rettleiing om krav til innhaldet i VA-rammeplanen.

Det du trenger å vite om  dei ulike trinna i ein planprosess og kommunal sakshandsamingstid.

Ansvarleg søkar er ansvarleg for å sende inn naudsynt dokumentasjon etter krav til innhald og utforming av plandokument frå kommunen (til dømes plankart, føresegner og planskildring). Planen kan ikkje fremmas politisk før krava er oppfylt.