Infeksjonskontrollprogram ved Austevoll pleie- og omsorgssenter

5 Hygienegruppa ved Austevoll pleie- og omsorgssenter

Ved Austevoll pleie- og omsorgssenter har vi ei hygienegruppe beståande av hjelpepleiar, sjukepleiar og fagleiar/teamleiar. Desse jobbar med infeksjonsførebygging, prosedyrar og rutinar i samsvar med aktuelle lover og reglar. Hygienegruppa har eit undervisningsansvar på verksemda. Undervisninga skal sikre at alle tilsette er kjent med prosedyrane. 

Institusjonleiinga skal sørgje for at infeksjonskontrollprogrammet utformast, setjast i verk og vedlikehaldas som ein del av verksemda sitt internkontrollsystem, jf. forskrift om smittevern i helsetenesta § 2-1 andre ledd. 

Forskrift om smittevern i helsetenesta § 2-2. Innhald i infeksjonskontrollprogrammet»:
Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram som er tilpasset institusjonen etter § 2-1 og som inneholder følgende tiltak:

a. Infeksjonsforebygging
1. Skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak, herunder for
 • håndhygiene,
 • bruk av arbeidstøy,
 • bruk av beskyttelsesutsyr, herunder hansker, munnbind og beskyttelsesfrakk,
 • forebygging av yrkesbetinget smitte hos helsepersonell, veiledning i smitteprofylakse og vaksinasjon,
 • alminnelig renhold,
 • håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr,
 • håndtering av avfall,
 • håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver,
 • håndtering, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr,
 • sterilforsyning, herunder innkjøp, lagring og transport, renhetsgrad før sterilisering, pakking før sterilisering, sterilisatorer og kontrollrutiner, og
 • innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr.
2. Skriftlige retningslinjer vedrørende undersøkelse, behandling og pleie. Disse skal blant annet 
 • omfatte forebygging og kontroll av
 • urinveisinfeksjoner,
 • postoperative sårinfeksjoner,
 • nedre luftveisinfeksjoner,
 • intravaskulære infeksjoner og septikemier,
 • hudinfeksjoner og
 • alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier.
3. Skriftlige retningslinjer for bruk av antibiotika i virksomheten og for isolering av pasienter med smittsomme sykdommer. For virksomheter som har operasjonsavdelinger, luftsmitteisolater og andre arealer med spesielle krav til luftkvalitet skal det foreligge skriftlige retningslinjer for kontroll med ventilasjonssystemer.

b. Infeksjonsovervåking
Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner. Systemet skal utformes med sikte på at infeksjoner raskt skal bli oppdaget og identifisert, slik at tiltak kan bli satt i verk i den aktuelle situasjonen og for at tiltak for å motvirke fremtidige utbrudd kan treffes. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen.


Verksemda skal kartleggje følgjande infeksjonar:
 • UVI-infeksjonar, 
 • Infeksjonar i nedre luftveg
 • Sårinfeksjonar
 • Mage- og tarminfeksjonar
 • Augeinfeksjonar
 • Andre infeksjon som vert registrert fortløpande i løpet av året. 
Desse registreringane vert samla inn kvar månad og sendt til kommunelegen. 

Det blir også sendt inn data til prevalensundersøkelsen vår og haust. Folkehelseinstituttet sender ut varsel om aktuelle veker undersøkinga skal gjennomførast.