Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Innleiing

Samarbeidsavtale med helseforetaket om pandemisk influensa

1 Innleiing

1.1 Føremål

Avtala skal bidra til å gi befolkninga naudsynt helsehjelp under ein influensapandemi, og sikre klare ansvarsforhold og rutinar for samarbeid mellom partane.

Metodikken som er skildra i denne avtala kan nyttast ved samarbeid under liknande beredskapshendingar som har eit anna utgangspunkt enn influensavirus. 

1.2 Avtalepartar

Avtala gjeld mellom kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS.

1.3 Avtala si oppbygging

Avtala er strukturert etter Verdas helseorganisasjon si faseinndeling av en pandemisk influensa. 

Interpandemisk fase: Dette er perioden mellom influensapandemiar. I denne perioden vil det oppstå nye subtypar influensavirus i dyrepopulasjonar som iblant kan smitte frå dyr til menneske, men som først vil ha pandemisk potensiale når det oppstår smitte mellom menneske. 

Heva beredskapsfase: Denne startar når det er påvist en ny subtype av influensa hos menneske. Meir årvaken og grundige risikovurderingar er viktig på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. 

Pandemisk fase: Denne startar når vi ser en global spreiing (til fleire WHO regionar) blant menneske av en ny subtype av influensa. 

Overgangsfase: Etter toppen av en pandemisk bølge, ved minska global risiko vil ein kunne redusere tiltak og bevege seg mot gjenoppbyggingsfasen. Her kan det komme nye pandemibølger.