Samarbeidsavtale med helseforetaket om pandemisk influensa

2 Interpandemisk fase

Ein influensapandemi vil føre til fleire tilfelle av alvorleg sjukdom og død enn vanleg. Partane må derfor ha planar for å møte ein situasjon med auka behov for helsetenester og redusert kapasitet for å gi helsehjelp, irekna planer for:

  • Etablering av fleire senge-/behandlingsplassar
  • Omprioritering av ressursar innanfor organisasjonen
  • Tilpassing av helsetilbodet til ulike pasient- og brukargrupper
  • Psykososial støtte
  • Forsyningssikkerheit
  • Massevaksinasjon
  • Informasjonstiltak
  • Øvingar

2.1 Samordning av pandemiplanar

Partane forpliktar seg til å utarbeide planar og rutinar som er i tråd med denne avtala.

Denne avtala skal vere et obligatorisk vedlegg til partane sine pandemiplaner.  

2.2 Øvingar

Avtalepartane skal så godt dei kan å delta i dei andre partane sine øvingar.

2.3 Førebyggande tiltak

Partane skal kontinuerleg arbeide for å sikre at basale smittevernrutinar etterfølgjast og at ein opprettheld fokus på smitteavgrensning i eigen organisasjon.

I denne fasen forpliktar partane seg til å tilrettelegging for auka vaksinasjonsdekning innan i eigne organisasjonar.