Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Kartleggingar og rapportar

I 1989 kartlagte fylkeskonservatoren verneverdige sjøbruksmiljø i Austevoll kommune (PDF, 14 MB). Sjøbruksmiljøa blei evaluert frå ein skala frå særs høg verneverdi, til lågare verneverdi.

I 2010 ble det gjennomført ei kartlegging av arealstatus i 100-metersbeltet (PDF, 3 MB)i Austevoll kommune.

Rapporten gjev ei oversikt over viktige viltområde til bruk i arealforvaltinga og presenterer kunnskapsstatus for viltet i Austevoll kommune. Oversikta omfattar eit utval av amfibiar, krypdyr, fugl og landpattedyr.

Finn ut vindstyrke og vindretning for Austevoll ved hjelp av vindroser frå 2000-2012.

I forbindelse med revidering av områdereguleringsplanen for Storebø har det vert utarbeidd ei kartlegging av støy frå vegtrafikk og industri innanfor området. Resultat og vurderinger i støykartlegginga vert nytta i planlegging av ny bebyggelse.

 

Fann du det du leita etter?