Austevoll kommune

Prisar og gebyr

Prisar - reguleringsplaner

Prisane for plansaker vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Prisane kalles også eit gebyrregulativ.

Handsaming av planforslag vert ilagt eit grunngebyr. Det er tilleggsgebyr for endring av planforslag, møter, synfaring og planprogram med konsekvensutgreiing.

Kva kostar det?

Tilbakebetaling av gebyr

Dersom kommunen overskrider frist for handsaming av plansaker, skal kommunen tilbakebetale forslagsstillar 10 % av gebyret i saka for kvar veke frista blir overskride. Totalt gebyr som blir tilbakebetalt kan ikkje overstige 100 %.

Tilbakebetaling av gebyr gjeld saker som er til 1. gongs handsaming og ikkje saker til oppstart, 2. gongs handsaming eller godkjenning.

Sakshandsamingsfrist blir avbroten dersom planforslaget må bli returnert til ansvarleg søkar for supplering.