Austevoll kommune

Prisar og gebyr

Prisar - reguleringsplaner

Kommunestyret vedtar priser for handsaming av plansaker kvart år i eit vedtak som vert kalla gebyrregulativ. Det er gebyrregulativet for inneverande år som er gjeldande for prisfastsettinga for handsaminga av plansaker. 

Gebyrregulativet som gjeld for reguleringsplanar finn du her.

Kostnad for plansaker 

Handsaming av plansaker blir fakturert med eit grunngebyr. Prisen for grunngebyret varierer med planforslaget sin art og omfang. I all hovudsak deler ein planforslag inn i følgande typer: 

- Planforslag i tråd med kommuneplanen 
- Planforslag i strid med kommuneplanen 
- Ordinær reguleringsendring av eksisterande reguleringsplan 
- Mindre reguleringsendring av eksisterande reguleringsplan etter forenkla prosess

Storleiken på planområdet er avgjerande for prisfastsettinga av grunngebyret. 

I tillegg til grunngebyret kjem det tilleggsgebyr for førehandskonferanse, møter, synfaring og planprogram med konsekvensutgreiing. 

Dersom eigar av planen ønsker å gjere vesentlege endringar av planforslaget undervegs i planprosessen vil det også bli ilagt eit gebyr for endring av planforslaget. 

 

Tilbakebetaling av gebyr

Dersom kommunen overskrider frist for handsaming av plansaker, skal kommunen tilbakebetale forslagsstillar 10 % av gebyret i saka for kvar veke frista blir overskride. Totalt gebyr som blir tilbakebetalt kan ikkje overstige 100 %.

Tilbakebetaling av gebyr gjeld saker som er til 1. gongs handsaming og ikkje saker til oppstart, 2. gongs handsaming eller godkjenning.

Sakshandsamingsfrist blir avbroten dersom planforslaget må bli returnert til ansvarleg søkar for supplering.