Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Plan- og byggesakssjef har den 9. august godkjent kombinert oppstart og 1. gongs handsaming av gjeldande reguleringsplan etter forenkla prosess på delegert mynde. Forslaget legg inn byggegrense for naust, konsentrerte og frittliggande bustader. Illustrert terassebygg er føreslått tatt ut av plankartet og takutformingskrav har blitt klarlagt. 

Høyringsfrist for planforslaget er 26.09.2019

Utval for plan- og byggesaker har den 28.03.2019 godkjent at forslag til endring av detaljreguleringsplan for gnr. 44 bnr. 91 Bjånes blir sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Forslag til endring går i hovudsak ut på å omregulere eksisterande naust til utleigeeiningar i tråd med kommuneplanen. 

Høyringsfrist er 03.10.2019

Austevoll kommune har godkjent oppstart for endring av gjeldande reguleringsplan. Forslaget går ut på å flytte ein fritidsbustad, opne for køyreveg fram til alle fritidsbustader og etablere parkering på eigedomen.

Merknadsfrist er 19. september 2019.

Fann du det du leita etter?