Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Nye fritidsbustader på skår

Plan- og byggesaksutvalet har i møte 08.12.2020 vedtatt å sende reguleringsplan for Skår på høyring. Klagefristen er 25. februar 2021.

Generell informasjon

Plannamn: Detaljreguleringsplan for gnr. 32 bnr. 1 m. fl. Skår
PlanID: 462520190003
Forslagsstillar: Knut Truman Stenevik
Ansvarleg søkar: Nagla AS

Reguleringsplanen oppsummert

Planforslaget opnar for å bygge sju nye fritidsbustader og å gjere om tre naust til fritidsbustader.

Klagevurdering

Er du råka av planendringa? Dersom du er part i saka, og har merknadar mot reguleringsplanen, har du rett til å klaga på vedtaket. Viss du ønskar å klaga på planforslaget, må du sende inn klaga til postmottak@austevoll.kommune.no.

Fristen for å sende inn klage er 25. februar 2021.

Ver vennleg og merk innsendinga med gards- og bruksnummeret ditt, arkivkode, e-post og telefonnummer, slik at vi kan ta kontakt viss det er naudsynt.

Få informasjon om klagerett og formkrav til ei klage. (PDF, 217 kB)

Plandokument

Få innsyn i dokument i saka.