Austevoll kommune

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

Det du trenger å vite om  dei ulike trinna i ein planprosess og kommunal sakshandsamingstid.

Ansvarleg søkar er ansvarleg for å sende inn naudsynt dokumentasjon etter krav til innhald og utforming av plandokument frå kommunen (til dømes plankart, føresegner og planskildring). Planen kan ikkje fremmas politisk før krava er oppfylt.