Austevoll kommune

Samling av kommunale planar

Vedtatt av Austevoll kommunestyre i møte 04.09.2019.

Kommunestyret vedtok i møte 14.02.2019 revidert forvaltningsplan for hjort i Austevoll kommune:

Planstrategien er eit hjelpemiddel som avklarar kva planoppgåver kommunen skal prioritere i valperioden for å møte kommunens behov.

Klima- og energiplanen legger ned korleis Austevoll kommune skal leggje til rette for meir effektiv energibruk og reduserte klimautslepp i eigen organisasjon og elles i lokalsamfunnet.

Viktige dokument som regulerer krav til vatn og avløpsanlegg i kommunen. 

Kulturminneplanen gir eit bilde av dagens situasjonen for kulturminna i Austevoll. Planen er eit verktøy i den dagleg forvalting av kulturminner i kommunen og i revideringa av kommuneplanen.

Habilitering og rehabilitering er eit av dei viktigaste satsningsområda innan helse og omsorg og hovudtyngda av dette skal skje i kommunen. 16. juni 2018 vedtok kommunestyret Austevolls opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Trafikksikringsplanen 2015 - 2023 skal legga grunnlaget for målretta arbeid med trafikksikring i Austevoll kommune. Planen blei godkjent 22. juli 2015.