Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Samling av kommunale planar

Kommunestyret vedtok i møte 14.02.2019 revidert forvaltningsplan for hjort i Austevoll kommune:

Planstrategien er eit hjelpemiddel som avklarar kva planoppgåver kommunen skal prioritere i valperioden for å møte kommunens behov.

Klima- og energiplanen legger ned korleis Austevoll kommune skal leggje til rette for meir effektiv energibruk og reduserte klimautslepp i eigen organisasjon og elles i lokalsamfunnet.

Viktige dokument som regulerer krav til vatn og avløpsanlegg i kommunen. 

Kulturminneplanen gir eit bilde av dagens situasjonen for kulturminna i Austevoll. Planen er eit verktøy i den dagleg forvalting av kulturminner i kommunen og i revideringa av kommuneplanen.

Habilitering og rehabilitering er eit av dei viktigaste satsningsområda innan helse og omsorg og hovudtyngda av dette skal skje i kommunen. 16. juni 2018 vedtok kommunestyret Austevolls opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Trafikksikringsplanen skal legga grunnlaget for målretta arbeid med trafikksikring i Austevoll kommune. Planen blei godkjent 22. juli 2015.

Fann du det du leita etter?