Du skal betala

Barnehageprisane er regulerte av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut frå foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. august 2022 er maksmalpris 3 050 kroner per månad for heilplass. Dette utgjer 33 550 kroner per år.

Frå 1. januar 2023 er maksmalpris 3 000 kroner per månad for heilplass. Dette utgjer 33 000 kroner per år.

Juli er betalingsfri månad.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller fleire barn.

Kostpengar kjem i tillegg.

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per månad frå 01.08.2022 Kostnad per månad frå 01.01.2023
100 % 3 050 kr 3 000

Opningstider og storleik på plass kan variere mellom dei ulike barnehagane.
Viser til vedtekter for dei private barnehagane i Austevoll kommune for informasjon om blant anna opningstider, betaling og oppseiing av plass.
 

Alle som er folkeregistrerte i Austevollkan søke om redusert foreldrebetaling. Dersom du ikkje har skattemelding, skal skattbar årleg inntekt dokumenterast på annan måte, Dersom inntekta har endra seg vesentleg sidan sist skattemelding eller du ikkje har skattemelding, må forventa skattbar inntekt framover i tid dokumenterast, Sjå punktet Krav til dokumentasjon over.