Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Pris og betalingsordningar

Du skal betala

Barnehageprisane er regulerte av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut frå foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. januar 2022 er maksimalpris 3 315 kroner per månad for heiltidsplass. Dette utgjer 36 465 kroner per år.
Frå 1. august 2022 er maksmalpris 3 050 kroner per månad for heilplass. Dette utgjer 33 550 kroner per år.

Juli er betalingsfri månad.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller fleire barn.

Kostpengar kjem i tillegg.

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per månad frå 01.01.2022 Kostnad per månad frå 01.08.2022
100 % 3 315 kr 3 050 kr

Opningstider og storleik på plass kan variere mellom dei ulike barnehagane.
Viser til vedtekter for dei private barnehagane i Austevoll kommune for informasjon om blant anna opningstider, betaling og oppseiing av plass.
 

Alle som er folkeregistrerte i Austevollkan søke om redusert foreldrebetaling. Dersom du ikkje har skattemelding, skal skattbar årleg inntekt dokumenterast på annan måte, Dersom inntekta har endra seg vesentleg sidan sist skattemelding eller du ikkje har skattemelding, må forventa skattbar inntekt framover i tid dokumenterast, Sjå punktet Krav til dokumentasjon over.