Austevoll kommune

Tidleg oppdaging – tidleg tiltak

Tidleg oppdaging – tidleg tiltak

Prosjektet har fått tittelen « Tidleg oppdaging – tidleg tiltak».

Målet er at vi skal utvikle ein samarbeidsmodell som sikrar heilskapleg, tidleg og koordinert innsats overfor barn, unge og familiar det er knytt bekymring eller undring til. Når modellen er ferdig skal den gjerast tilgjengeleg  i elektronisk versjon på kommunen si heimeside. Prosjektperioden varar fram til desember 2022.

Ein digital modell som vise at alt heng i hop
Ein viktig del av prosjektarbeidet er å utvikle en modell for korleis vi i Austevoll jobbar med barn og unge. Kort sagt, skal modellen vise korleis alt heng i hop på desse tre nivåa: kommunenivå, tenestenivå og individnivå. På kommunenivå skal vi kartleggje overordna strategiar som til dømes kommunale planar og nasjonale satsingar. Tenestenivået i modellen skal ta for seg korleis vi samarbeider mellom tenestene i kommunen; kva rutinar, prosedyrar  og samhandlingsarenaer har vi i Austevoll kommune for tverretatleg samarbeid? Kva for planar og tiltak har vi på plass, kva må etablerast? Individnivået tar for seg den tilsette sitt møte med bruker, i tillegg til å møte barn, unge og føresette som opplever ein bekymring eller undring for eit barn.

Modellen skal innehalde ein handlingsrettleiar
Ein annan viktig del av prosjektet er at vi skal utarbeide ein handlingsrettleiar der målet er å vise tilsette korleis vi skal gå frå bekymring og uro for eit barn til å handle. Handlingsrettleiaren skal også beskrive ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tenester og sikre kontinuitet i oppfølginga av barnet dersom det er konstatert at barnet har behov for kommunen sitt hjelpeapparat. Viktige stikkord knytt til rettleiaren er tidleg innsats, samordna tenester og sist men ikkje minst brukermedverknad.

Modellen skal også vise kommunen si oppfølging
Modellen skal også vise korleis vi jobbar for å dokumentere og evaluere arbeidet med identifikasjon, oppfølging og samhandling på ulike nivå. 

Siste nytt frå «Tidleg oppdaging – tidleg tiltak"
For at du som barn/ungdom eller føresett i Austevoll kommune, og for deg som arbeider med barn og unge i Austevoll skal kunne vite kvar vi er i prosjektarbeidet, har vi laga ei tidslinje for prosjektet.

Linjo i Austevoll