Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Introduksjonsprogram for flyktningar

Introduksjonsprogram for flyktningar

Flyktningar som vert busette i Austevoll kommune etter avtale med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI), har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Deltakar i introduksjonsprogrammet får innvilga introduksjonsstønad.

Dersom du busett deg utan at det er avtalt med kommunen, mistar du retten til å delta i introduksjonsprogrammet .


Korleis få tilbodet?

Ta kontakt med NAV Austevoll v/flyktningkoordinator Isabell Tøkje for råd, rettleiing og for å søkje om deltaking i introduksjonsprogrammet. Telefon 55553333

 

Kva går introduksjonsprogrammet ut på?

Gjennom programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil òg få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg sjølv økonomisk.

Kontaktinfo

Isabell Karin Tøkje
Flykningkoordinator
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 408 07 936

Du kan også vende deg til NAV Austevoll i Helsehuset.

Opningstider

 

Fann du det du leita etter?