Austevoll kommune

NAV Austevoll

Sosiale tenester, flyktningtenester og Husbank-ordningar (Startlån/tilskot)

NAV Austevoll held til i 3. høgda i Austevoll helsehus på Storebø.

Publikumsmottaket ved NAV Austevoll er frå 11.01.21 opent onsdagar og fredagar frå 12.00-14.00 fortrinnsvis for ikkje-digitale brukarar, og for henvendingar som ikkje kan løysast gjennom digitale kanalar (med anna sosiale tenester). 

Andre henvendingar til NAV må rettast via digitale kanalar (www.nav.no/DittNAV, telefon og videomøter), der du også kan melde inn behov for timeavtale.  

Spørsmål vedkomande utbetaling av dagpengar, sjukepengar, individstønad og andre statlege ytingar må også rettast til  NAV via www.nav.no/DittNAV  eller NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.

NAV Austevoll vil be besøkande ta omsyn til smittevernreglar og til dei smitteverntiltak det er lagt opp til i publikumsmottaket. Med anna er det avgrensa kor mange som kan vere inne i publikumsmottaket samstundes, og ved kø vert besøkande oppfordra til å vente utanfor mottaket.

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan sendast digitalt. Sjå informasjon og rettleiing under. 

Økonomisk sosialhjelp.
I akutte situasjonar, til dømes at du akutt er utan pengar til mat, stad å sove komande natt eller andre akuttsituasjonar, kan du utover opningstidene i publikumsmottaket i NAV kontakte Austevoll kommune v/servicekontoret på tlf. 55 08 10 00. 

På NAV Austevoll skal du få oppfølging som er naudsynt ut frå din situasjon til å kome i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakke om din arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheiter, interesser og moglegheiter eller utfordringar for å kome i jobb.  Saman ser vi på og vurderar kva behov du har for hjelp frå NAV for å kome i arbeid. Har du behov for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak i samband med jobbsøking, skal vi saman med deg utforme ein plan for kva aktivitetar og eventuelle tiltak som vil vere aktuelle for deg.

 

NAV

Kontaktinfo

Lillian Mjelde Østervold
Leiar NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Grunna restriksjonar i høve koronapandemien har publikumsmottaket reduserte opningstider. Publikumsmottaket er ope onsdagar og fredagar fra kl 12.00-14.00.
I tillegg kan ein møta til avtalte tider med vegleiar/sakshandsamar.