Austevoll kommune

NAV Austevoll

Sosiale tenester, flyktningtenester og Husbank-ordningar (Startlån/tilskot)

NAV Austevoll held til i 3. høgda i Austevoll helsehus på Storebø.

Publikumsmottaket ved NAV Austevoll er frå 19.10.20 opent måndagar, onsdagar og fredagar frå 12.00-14.00 fortrinnsvis for ikkje-digitale brukarar, og for henvendingar som ikkje kan løysast gjennom digitale kanalar (med anna sosiale tenester).  Andre henvendingar til NAV må rettast via digitale kanalar (www.nav.no/DittNAV, telefon og videomøter), der du også kan melde inn behov for timeavtale.  

Spørsmål vedkomande utbetaling av dagpengar, sjukepengar, individstønad og andre statlege ytingar må også rettast til  NAV via www.nav.no/DittNAV  eller NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.

NAV Austevoll vil be besøkande ta omsyn til smittevernreglar og til dei smitteverntiltak det er lagt opp til i publikumsmottaket. Med anna er det avgrensa kor mange som kan vere inne i publikumsmottaket samstundes, og ved kø vert besøkande oppfordra til å vente utanfor mottaket.

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan sendast digitalt. Sjå informasjon og rettleiing under. 

Økonomisk sosialhjelp.
I akutte situasjonar, til dømes at du akutt er utan pengar til mat, stad å sove komande natt eller andre akuttsituasjonar, kan du utover NAV sine opningstider på dagtid kontakte Austevoll kommune v/servicekontoret på tlf. 55 08 10 00.  I nødsituasjonar kan du og ta kontakt via nødtelefon 4080 0156.

På NAV Austevoll skal du få oppfølging som er naudsynt ut frå din situasjon til å kome i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakke om din arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheiter, interesser og moglegheiter eller utfordringar for å kome i jobb.  Saman ser vi på og vurderar kva behov du har for hjelp frå NAV for å kome i arbeid. Har du behov for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak i samband med jobbsøking, skal vi saman med deg utforme ein plan for kva aktivitetar og eventuelle tiltak som vil vere aktuelle for deg.

 

NAV

Kontaktinfo

Lillian Mjelde Østervold
Leiar NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Grunna koronapandemien har publikumsmottaket reduserte opningstider til onsdagar mellom klokka 12.00 og 14.00. Frå og med måndag 19.10.20 vil publikumsmottaket vera opent måndagar, onsdagar og fredagar fra kl 12.00-14.00.
I tillegg kan ein møta til avtalte tider med vegleiar/sakshandsamar.