Austevoll kommune

Koronavaksine

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll pr. 8. oktober

Koronavaksineringen er no nedskalert i Austevoll kommune tilsvarande nasjonalt. Neste tilbod vert samkøyrt med influensavaksineringen i Austevollbadet den 28. oktober og 11. november, og det er opna for drop-in mellom kl 09:00-14:30. Austevoll kommune vil frå no av berre tilby Pfizer-vaksinen. Minner om at for dei som er fødde i 2004 og 2005 skal det gå 8-12 veker mellom dosane.

Tilbod om 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar
Regjeringa har beslutta å tilby 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar. Dei dette gjeld skal vurderast av spesialisthelsetenesta, men då dette kan ta noko tid, bes pasientar som høyrer til denne gruppa om å bestille time snarast. For meir informasjon om kven dette gjeld, sjå spørsmål og svar: "3. dose til pasienter med alvorleg svekka immunforsvar" under her.

3. dose som oppfriskande dose
Regjeringa har i tillegg beslutta å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om å tilby ein oppfriskande dose (boosterdose) koronavaksine til eldre og sjukeheimsbebuare. Rekkjefølgja for denne dosa skal følgje same aldersprioritering som ved grunnvaksinasjonen. Det vil seie at kommunen startar i aldersgruppa 85 år og eldre samt sjukeheimsbebuare, deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppene 65-74 år. Den oppfriskande dosen kan tidlegast setjast 6 månader etter dose 2. Det vil bli vaksinert kun med Pfizer, då Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinen som tilbys som oppfriskande dose skal være godkjent til dette føremålet av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det er forebels kun Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som har ei slik godkjenning. Austevoll kommune er i gang med dette arbeidet, men det er skal ikkje bestillest time til dette enno.

Pfizer og Moderna:
Fleire nordmenn får tilbod om vaksine frå legemiddelprodusenten Moderna når dei skal ta 2. dose, sjølv om dei fekk vaksine frå BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksinar gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlege biverknader, enn det å få vaksine frå same produsent. 

Koronasertifikatet viser berre den siste vaksinedosen som er satt. Det gir ikkje opplysningar om at du har fått to ulike vaksinar. Den 4. oktober endrar Storbritania innreisereglane til å gjelda alle som er vaksinert med to godkjente dosar. Les meir her 

Sjå under FAQ "Tekniske problem med koronasertifikat ved 3. dose" dersom du har fått, eller vurderer å få dose 3 og skal ut å reisa. 

Kontaktinformasjon:
Lurar du på noko om koronavaksine og koronasertifikat skal du ikkje ringe fastlegekontoret. Mange telefonar blokkerer telefonlinjer for dei som treng helsehjelp. God og oppdatert informasjon finn du på helsenorge.no eller FHI. Finn du ikkje svar på spørsmåla dine der, finst det ein chat-funksjon på helsenorge sine sider. Ring 48 48 07 30 mellom kl 9-14 på kvardagar viss du framleis ikkje finn svar på spørsmåla dine.

Vaksinasjon av 12-15 åringar
Dersom din 12-15 åring ikkje er blitt vaksinert, ver venleg og ta kontakt med helsestasjonen. Dette gjeld også dei som vert 12 år i løpet av år 2021.

Vaksinasjon av 16 og 17 åringar
For personar som er fødde i 2004 og 2005 er det av FHI bestemt at det skal gå mellom 8 og 12 veker før dose 2. Det vil bli arrangert vaksinering på Austevoll vidaregåande skule i veke 46, og i Austevollbadet den 28. oktober og 11. november. Det er også mogleg å få andre dose i den kommunen du går på skule/arbeider i.

  • Som eit føre-var-prinsipp er det anbefalt at 16 og17-åringane fortrinnsvis, og der det er praktisk mogleg, tilbys Pfizer/Comirnaty, fordi det så langt er mest erfaring med bruk av den vaksinen i denne aldersgruppa.
  • 16-17 åringane blir anbefalt eit intervall mellom første og andre dose på 8-12 veker. Årsaka til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil vere beskytta mot alvorleg sjukdom etter første dose. Nye studier har vist at eit langt intervall kan gje ein betre vaksinerespons, og i tillegg vil det gje tid til å innhente mer kunnskap om risiko for myokarditt etter andre vaksinedose.

Elevar frå andre kommunar, som studerer i Austevoll inneverande skuleår, får tilbod om dose 2 vaksine på den vidaregåande skulen i Austevoll. 

Tidsintervall
Beskyttelsen mot alvorleg sjukdom med Delta-varianten er god etter både første og andre dose, men to dosar er nødvendig for å sikre god beskyttelse mot smitte og mildere sjukdom. Vaksinene har god effekt med eit intervall på 3-4 veker mellom første og andre dose. Samtidig viser studier at nivåa av beskyttande antistoff og forsvarsceller er noko høgare ved intervall på 6 veker eller meir, som kan tyde på at beskyttelsen vil vere noko betre med lengre intervall.

Minimum intervall mellom vaksinering av to Pfizerdoser er 3 veker. 
Minimum intervall mellom vaksinering av Pfizer og Moderna vaksine er 4 veker.
MRNA vaksinene byggjer på same teknologi.

Vaksinering i Austevollbadet torsdagar
Vaksineringen føregår i Frivilligsentralen, andre etasje i Austevollbadet. Det blir skilta. Det er opna for timebestillingar føgjande dagar: 28. oktober og 11. november. Dei som har fått første dose etter 4. september blir automatisk satt opp på time for andre dose. Andre må sjølv passe på å få satt andre dose innan 12 veker.

Om vaksineprogrammet
Vaksinering skjer etter prioriteringar satt av FHI. Les meir om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider 
Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Vaksinen er gratis og kvar person treng 2 dosar. Det vil framover også verte tilbod om ein tredje boosterdose. Denne skal tidlegast setjast 6 månadar etter andre dose for personar utanom risikogruppene. Dei som har gjennomgått koronainfeksjon er å betrakta som fullvaksinert etter ein dose.

Ta kontakt dersom ditt koronasertifikat ikkje er grønt ved gjennomgått covid-infeksjon.