Austevoll kommune

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til høyring

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll per 10. februar

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll per 10. februar

Massevaksinering på Austevollbadet er no avvikla og all vaksinering blir utført på Austevoll legesenter. Ta kontakt med Austevoll legesenter for timeavtale alle kvardager. Du kan og ta kontakt på mobil 966 34 495 eller smittevern@austevoll.kommune.no.
Det er berre mogleg å bli vaksinert med Pfizer. Alle over 18 år kan vaksinerast med tredje dose minst 20 veker etter dose 2. Du kan sjekke din dato for andre dose på Helsenorge.no.

Tredje oppfriskningsdose

Tredje dose blir anbefalt for å redusere risikoen for å smitte andre og for å minske sjansen for å sjølv bli sjuk. Beskyttelsen du får av første og andre dose mot å bli smitta av koronaviruset blir redusert over tid. Ein tredje vaksinedose vil friske opp denne beskyttelsen.

For meir informasjon angåande dose 3, sjå: Koronavaksine - helsenorge.no

Kven kan eller bør ta oppfriskingsdose?

Kven kan eller bør ta oppfriskingsdose?
Grunnvaksinering
Alle 16 år og eldre som ikkje har starta grunnvaksineringa BØR ta 2 doser mRNA-vaksine så snart som mogleg.
Alle med alvorleg svekka immunforsvar BØR ta 3 dosar mRMA-vaksine som ein del av sin grunnvaksinering.
Alle 12-15 åringer KAN ta ein dose mRNA-vaksine om dei ynskjer det. Foresatte KAN la barnet sitt bli vaksinert med andre dose 8-12 veker etter dose 1 om foresatte/barnet sjølv ynskjer det. *
Alle 5-11 åringer KAN ta ein dose mRNA-vaksine om dei ynskjer det. Foresatte KAN la barnet sitt bli vaksinert med andre dose 8-12 veker etter dose 1 om foresatte/barnet sjølv ynskjer det. *
Oppfriskingsdose
Oppfriskingsvaksinering
Alle 45 år og eldre BØR ta ein oppfriskningsdose så snart det er gått 20 veker sidan siste dose i grunnvaksineringa.
Alle 18-44 år med underliggande risikotilstander BØR ta ein oppfriskningsdose så snart det er gått 20 veker sidan siste dose i grunnvaksineringa. Alle med alvorleg svekka immunforsvar BØR ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 månader etter siste dose i grunnvaksineringa.
Alle med alvorleg svekka immunforsvar BØR ta ein oppfriskiningsdose (dose 4) minst 3 månader etter siste dose i grunnvaksineringa (3 doser)
Alle andre 18-44 år KAN ta en oppfriskningsdose minimum 20 veker etter siste dose i grunnvaksineringa om dei ønsker. Dette gjeld også gravide.
Oppfriskningsvaksinering er ikkje godkjent for dei under 18 år.

Austevoll kommune tilbyr vaksinering av barn 5-11 år, samt dose 2 for barn 12-15 år. *Dette er mest aktuelt for barn med kroniske sjukdomar, barn som har kontakt med personar med auka behov for beskyttelse, og barn som har auka risiko fordi dei skal flytte eller opphalde seg i land med høgare smitterisiko eller dårlegere tilgang til helsetenester enn i Norge, eller barn som av andre årsaker lever i ein utsett situasjon. Ein dose blir vurdert til å gi god beskyttelse, men det er mogleg å gi dose 2 etter 8-12 veker. Det må leverast skriftleg samtykke frå begge føresette for kvar dose for barn under 16 år.
Ta kontakt med helsestasjonen dersom du ønsker vaksinering av barnet ditt. 

Tilbod om vaksine mot koranavirus for barn mellom 5-12 år

For meir informasjon, sjå FHI si nettside.

Gravide
Gravide kvinner har høgere risiko enn ikkje-gravide kvinner på samme alder for å utvikla eit alvorleg forløp av covid-19, sjølv om den absolutte risikoen er låg. Det blir anbefalt at alle gravide blir fullvaksinert mot covid-19 for ein god beskyttelse mot alvorleg sjukdomsforløp av covid-19. I dag er det anbefalt vaksinering for gravide i 2. og 3. trimester. Ved risikofaktorar hos mor eller høg smitterisiko kan ein også vurdera vaksinering i 1. trimester. Det er ikkje nødvendig å venta med å bli gravid etter vaksinasjonen. Gravide er anbefalt å ta ein oppfriskningsdose når det er gått minst 20 veker etter andre dose. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. For meir informasjon, les mer om gravide og oppfriskningsdose (FHI).

Fjerde oppfriskningsdose
Personar med alvorleg svekka immunforsvar, som allereie har mottatt 3 dosar i grunnvaksineringa , blir tilbudt ein fjerde oppfriskningsdose. Det må gå minimum tre månader mellom tredje og fjerde dose. For mer info, sjå under.

Vaksinasjon av 12-15 åringar
Dersom din 12-15 åring ikkje er blitt vaksinert, ver venleg å ta kontakt med helsestasjonen. Det vil framover bli tilbod til dei som fyller 12 år i løpet av 2022. Dei som tidlegare har gjennomgått covid-19 er førebels ikkje anbefalt vaksinering.

Vaksinasjon av 16 og 17 åringar
For personar som er fødde i 2004 og 2005 er det av FHI bestemt at det skal gå mellom 8 og 12 veker før dose 2. Ta kontakt på mobil: 966 34 495 om du ikkje er vaksinert med dose 1 eller 2.
Til deg som er fødd i 2004 og fyller 18 år i løpet av 2022 kan du vaksinerast med dose 3 når det er gått minst 20 veker sidan dose 2.

Tidsintervall
Minimum intervall mellom vaksinering av to Pfizerdoser er 3 veker. 
Minimum intervall mellom vaksinering av Pfizer og Moderna eller to doser Moderna vaksine er 4 veker. 

Det er anbefalt å setje dose 2 innan 12 veker.

For personar fødd i 2004 og  2005, skal det gå 8-12 veker mellom første og andre dose. Det er ikkje tilbod om dose 3 for dei som er under 18. år.

For personar fødde i 2006-2009  er det anbefalt ein dose, men det kan vaksinerast med dose 2 etter 8-12 veker. Ta kontakt med Austevoll helsastasjon om du ynskjer dette for ditt barn.

Mimimum intervall mellom dose 2 og 3 er 20 veker.
Mimimum intervall mellom dose 3 og 4 (gjeld immunsupprimerte) er 3 månader.

mRNA vaksinene Pfizer og Mofderna byggjer på same teknologi og kan likestillast.

Oppfriskingsdose for dei med 2 doser + infeksjon

FHI anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte < 65 år meir enn 3 veker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppa 65 år og eldre er det anbefalt oppfriskingsdose om covid-19 blir påvist før det har gått 3 månader frå dose 2. EU har imidlertid beslutta at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikkje  kan sidestillast med oppfriskningsdose i koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat i perioden 11-180 dagar etter positiv test. Covid-19-forskrifta gir også lettelser rundt smittekarantene for personar i Norge avgrensa inntil 3 månader etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til dei som har fått oppfriskingsdose for minimum 1 veke sidan.

FHI har derfor opna for at enkelte som ynskjer oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikkje gis før 3-4 veker etter infeksjon, og er anbefalt å gis etter det har gått 3 månader.

Koronavirus

Her finn du gjeldande informasjon og oversikt over råd og regler om koronavirus, vaksinering, vaksinesertifikat, smittekarantene/ isolasjon med meir her:

Koronavirus - helsenorge.no

Vaksinasjon

Opningstider