Kommunal vegnorm for Austevoll kommune

Kommunestyret vedtok kommunal vegnorm for Austevoll kommune, i politisk sak 157/2023 i møte 12.12.2023.  

Generell informasjon 

Kommunal vegnorm er eit styringsdokument og hjelpemiddel for utforming og dimensjonering av veg og trafikkanlegg. Vegnorma er juridisk bindande for veganlegg med tilhøyrande infrastruktur, som er kommunale eller skal bli tatt over av kommunen. 

Formålet og bakgrunn 

Forslag til kommunal vegnorm har vore eit samarbeidsprosjekt mellom ulike avdelingar i kommunen, her plan- og byggesaksavdelinga, brann- og redningstenesta, overordna plan og forvaltning, drift og vedlikehaldstenesta (FDV).

Hovudformåla med ei kommunal vegnorm er: 

  • Samla alle krav etter gjeldande regelverk, intern rutinar, og etablert praksis i eitt felles dokument, og såleis sikre ein felles standard for veganlegga. 
  • Sikre tilfredsstillande og einskapleg kvalitet på vegnettet i framtida, men løysningar som er tilpassa forholda i Austevoll kommune og forventa utvikling i eit 20-års perspektiv. 
  • Sikre likeskapshandsaming og ei føreseieleg kommunal sakshandsaming. 
  • Effektivisere intern arbeidsprosessar.


Viktige fokusområde i arbeidsprosessen har vore å sikre trygg og sikker framkomst for køyretøy og mjuke trafikantar, med fokus på universell utforming. Det har vore eit spesielt fokus på at barn og unge skal kunne ferdast trygt langs vegar og offentleg anlegg i Austevoll. Vidare har det vore viktig å sikre tilkomst for naudetatar, renovasjon, og andre kommunale tenester (t.d. brøyting og heimetenesta). 
 

Heimel og verkeområde

Trykk her for å sjå den kommunale vegnorma som gjeld i Austevoll kommune

Forskrift etter veglova § 13 om anlegg av offentleg veg av 29. mars 2007 § 3, 4. avsnitt gjer kommunen heimel til å utarbeide ei lokal vegnorm.

Fylkesvegnettet skal bli utforma i tråd med Statens vegvesen sine vegnormalar/handbøker for riks- og fylkesveg. Ei kommunal vegnorm kan ikkje tildesette nasjonale føringar for riks- og fylkesvegar.

Vegnorma vil vere rettleiande for private veganlegg og behandling av søknader etter plan- og bygningslova.