Vedtekter for Austevoll ungdomsråd

§ 6 Endringar i vedtektene

Vedtektene kan endrast av ungdomsrådet med minst 2/3 fleirtal. Slike endringar er gyldige frå det tidspunkt dei er godkjent av kommunestyret.