Infeksjonskontrollprogram ved Austevoll pleie- og omsorgssenter

3 Hygienerutinar

Alle tilsette ved Austevoll pleie- og omsorgssenter skal ha tigong til kommunen sitt intranett og kvalitetssystem. Der finn ein mellom anna rutinane som omhandlar prosedyre ved smitte i sjukeheim og reinhalds- og arbeidsplanar. Ved smitte av Norovirus har vi eigen prosedyre som og ligger under kapittelet Hygiene.

I tillegg ligg VAR-prosedyren på sikker sone med oppdaterte framgangsmåtar, metodar, video m.m.

Det kan og knytast inn til dømes sårprosedyre til kvar einskild brukar/bebuar inne på pasientjournalsystemet.